Projekty

Z przyjemnością informujemy, w okresie od 1 lipca  do 26 września 2023r.  będziemy realizować zadanie publiczne, współfinansowane przez  Gminę Blachownia „Lato 2023 – hipoterapia dla dzieci z Gminy Blachownia”.

Głównym celem niniejszego zadania jest szeroko pojęta działalność  związana z profilaktyką  i edukacją  lokalnego środowiska (rodziny z terenu gminy Blachownia) w zakresie  zagrożeń uzależnieniami, zapobieganie patologii i wykluczeniu społecznemu oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie potrzeby aktywności na świeżym powietrzu, potrzeby kontaktu z  drugim człowiekiem i z naturą,  odkrywanie walorów natury, rozwój empatii, kompetencji społecznych i emocjonalnych, ogólną poprawę jakości zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników.

"Agathum - drugi, trzeci krok w rehabilitacji"

Projekt zakończony

„Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Weź udział w naszym najnowszym projekcie: „Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42 274 Konopiska).