Realizujemy projekt "Agathum - drugi, trzeci krok w rehabilitacji"

„Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

realizowany przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agathum" Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42 274 Konopiska

Cele: wypracowanie oraz późniejsze podtrzymanie odpowiednich zachowań zdrowotnych przez pacjenta, przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej mieszkańcom województwa śląskiego (w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn), aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, będącym uczestnikami programu w latach 2019-2022,powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych;

Efekty: 

 • wzrost wiedzy z zakresu treści przekazanych na szkoleniach dla kadr medycznych,
 • ukończenie pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji leczniczej przez pacjentów,
 • zwiększenia ilości zachowań zdrowotnych w związku z otrzymanymi w programie interwencjami, wzrost wiedzy członków rodzin, z zakresu treści przekazanych w ramach edukacji zdrowotnej,
 • poprawa funkcjonowania społecznego, zminimalizowanie ryzyka nawrotu uzależnienia

  Projekt nr RPSL.08.03.02-24-03A5/19 realizowany przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42-274 Konopiska

  Całkowita wartość projektu wynosi 219 200,00 PLN, w tym ze środków europejskich 186 320,00PLN

  Nabór: NPPP Agathum, ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa.

  Czas realizacji: 

  01 czerwca 2020r. – 01 maja 2022r.

  Liczba uczestników: 

  50 osób, nabór w 5. cyklach (w każdym po 10 osób

  Kandydaci do projektu: 

  Osoby z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

  Kryteria włączenia:

 • Wiek – w przypadku kobiet: 18-59 lat, w przypadku mężczyzn: 18-64 lata.
 • Pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia.
 • Zamieszkiwanie na terenie Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego
 • Rozpoznanie w wywiadzie: zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia F10.2), substancji uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia F13.2) oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia F19.2).
 • Zakończenie podstawowego cyklu leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnej.
 • Kryteria wyłączenia:

 • Aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej.
 •  Przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji zaplanowanych w programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe.
 • Korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu
 • Kompleksowa rehabilitacja uczestników: 

  Każdy uczestnik ma do zrealizowania łącznie 93 godziny terapii, treningów i warsztatów, zarówno indywidualnych jak i grupowych, także z członkami rodzin pacjentów. Średni planowany czas realizacji programu rehabilitacji to ok. 12 tygodni (kontrolna konsultacja psychologiczna i psychiatryczna po 2 miesiącach od zakończenia działań edukacyjnych i indywidualnego planu rehabilitacji).

  Zespół terapeutów składa się z psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, doradców zawodowych, fizjoterapeutów, dietetyków, arteterapeutów.

  W programie zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do kadry medycznej oraz kompleksowej rehabilitacji uczestników programu, jako element profilaktyki pierwotnej, zaplanowano również udział członków rodziny pacjenta w działaniach edukacyjnych.